شهید حسین روزخوش نادری

نام پدر: ایاز

تاریخ تولد:         1339/11/10       محل تولد: روستای کامرانیه

تاریخ شهادت:    1361/01/05       محل شهادت: رقابیه      

محل دفن: روستای کامرانیه

یگان خدمتی: ارتش

حسین روز خوش نادري ف اياض1 copy