شهید محمود عبدالهی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1343/02/25        محل تولد: روستای کاریزنو

تاریخ شهادت:    1364/01/26       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: روستای کاریزنو

یگان خدمتی: بسیج

415شهید محمود عبداللهی 004