شهید حسن کارشکی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1344/02/04        محل تولد: کارشک

تاریخ شهادت:    1362/05/08        محل شهادت: مهران      

محل دفن: امامزاده عبدالله کارشک

یگان خدمتی: بسیج

44

شهید محمد رضا قربانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1350/01/02        محل تولد: کارشک

تاریخ شهادت:    1370/05/20        محل شهادت: نهبندان      

محل دفن: امامزاده عبدالله کارشک

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

287