شهید رجبعلی حسینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1343/08/01       محل تولد: روستای چیروک

تاریخ شهادت:    1363/12/25       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای چیروک

یگان خدمتی: سپاه

رجبعلی حسینی1