شهید جواد اسدالهی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1341/08/01        محل تولد: چک نوزاد

تاریخ شهادت:    1360/04/22       محل شهادت: قلاویزان

محل دفن: چک نوزاد

یگان خدمتی: بسیج

جواد اسدالهی

شهید هادی اسدالهی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1335/08/02        محل تولد: چک نوزاد

تاریخ شهادت:    1363/08/28       محل شهادت: ارومیه

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: مرکز اعزام روحانی

هادی اسدالهی

شهید علی فرامرزی چک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: چک نوزاد

تاریخ شهادت:    1367/04/21       محل شهادت: فکه

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

علی فرامرزی