شهید محمد حسین یعقوبی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1333/09/08        محل تولد: روستای چهکند روشناوند

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای چهکند روشناوند

یگان خدمتی: بسیج

429شهید محمد حسین یعقوبی