شهید محمد سلمانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1352/03/10        محل تولد: روستای چهکندوک

تاریخ شهادت:    1378/03/20       محل شهادت: کمچ بلوچستان

محل دفن: روستای چهکندوک

یگان خدمتی: ارتش

محمد سلمانی1

شهید اسمعیل علیزاده

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1342/12/10       محل تولد: روستای چهکندوک

تاریخ شهادت:    1363/01/26       محل شهادت: محور یعقوب آباد بانه

محل دفن: روستای چهکندوک

یگان خدمتی: ارتش

اسماعیل علیزاده1