شهید علیرضا غضنفری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1338/01/06       محل تولد: چاه الله داد

تاریخ شهادت:    1377/12/11       محل شهادت: زیرکوه

محل دفن: چشمه بید

یگان خدمتی: بسیج

1149

شهید علی غضنفری

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1340/06/04        محل تولد: چشمه بید

تاریخ شهادت:    1377/12/11        محل شهادت: زیرکوه      

محل دفن: چشمه بید

یگان خدمتی: بسیج

1101

شهید غلامرضا غضنفری

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1348/02/04        محل تولد: چشمه بید

تاریخ شهادت:    1378/01/20        محل شهادت: زیرکوه      

محل دفن: چشمه بید

یگان خدمتی: بسیج

1268

شهید علی غضنفری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/02/02        محل تولد: چشمه بید

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: چشمه بید

یگان خدمتی: بسیج

1336

شهید غلامرضا غضنفری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1343/01/11        محل تولد: چشمه بید

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: چشمه بید

یگان خدمتی: بسیج

1329