شهید رمضان عباسی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/01/05        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1360/07/08        محل شهادت: ایرانشهر

محل دفن: چرمه

یگان خدمتی: ارتش

شهید رمضان عباسی

شهید محمد صفری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1339/01/05        محل تولد:چرمه

تاریخ شهادت:    1365/10/21        محل شهادت: شلمچه

محل دفن:چرمه

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد صفری

شهید عباس چرمه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1338/01/10        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: چرمه

یگان خدمتی: بسیج

شهید عباس چرمه ای

شهید محمد مسعود خاوری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1343/03/01        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1365/10/28        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: چرمه

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد مسعود خاوری

شهید حسن توسلی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/01/02        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1365/12/06        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: چرمه

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسن توسلی

شهید علی اکبر احمدی

نام پدر: سید یعقوب

تاریخ تولد:         1328/03/01        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1365/12/08        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: مشهد

یگان خدمتی: جهاد

شهید علی اکبر احمدی

شهید حسین جاهد

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1342/12/10        محل تولد: چرمه

تاریخ شهادت:    1377/05/23        محل شهادت: گزیک

محل دفن: چرمه

یگان خدمتی: سپاه

شهید حسین جاهدی

شهید عباس اسفندیاری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:                محل تولد:

تاریخ شهادت:          محل شهادت:

محل دفن:

یگان خدمتی:

شهید عباس اسفندیاری