شهید قربان چدانی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1344/03/03        محل تولد: چدان

تاریخ شهادت:    1364/08/02        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: چدان

یگان خدمتی: ارتش

1206