شهید اسداله مقیمی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: روستای چاچاخو

تاریخ شهادت:    1365/12/16       محل شهادت: شلمچه    

محل دفن: روستای چاچاخو

یگان خدمتی: سپاه

اسداله مقیمی1