شهید محمد باقری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/10/01       محل تولد: روستای چاه کم

تاریخ شهادت:    1366/11/01       محل شهادت: ماووت      

محل دفن: روستای چاه کم

یگان خدمتی: بسیج

محمد باقري ف حسين1 copy