شهید یدالله محمودی

نام پدر: اجودان

تاریخ تولد:         1345/06/19       محل تولد: روستای چاه کرد عربخانه

تاریخ شهادت:    1367/04/21       محل شهادت: منطقه عین خوش      

محل دفن: روستای چاه کرد عربخانه

یگان خدمتی: ارتش

یدالله محمودی