شهید صادق وظیفه دوست

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1345/03/09        محل تولد: چاهک

تاریخ شهادت:    1363/10/14        محل شهادت: حمیدیه      

محل دفن: چاهک

یگان خدمتی: بسیج

1189

شهید فرج الله جمشیدی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1353/00/00        محل تولد: چاهک

تاریخ شهادت:    1380/12/15        محل شهادت: شرق کشور     

محل دفن: چاهک

یگان خدمتی: سپاه (شهیدمبارزه بااشرار)

شهید فرج اله جمشیدی-min

شهید  مهدی بهارشاهی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1350/03/02        محل تولد: چاهک

تاریخ شهادت:    1366/04/04        محل شهادت: مائوت      

محل دفن: چاهک

یگان خدمتی: بسیج

242شهید مهدی بهارشاهی

شهید ابراهیم خسروی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1346/10/02        محل تولد: چاهک

تاریخ شهادت:    1367/01/08        محل شهادت: فکه      

محل دفن: چاهک

یگان خدمتی: ارتش

563شهید ابراهیم خسروی 001