شهید محمد سموری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/03/01       محل تولد: روستای دغال نهبندان

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای چاه شند نهبندان

یگان خدمتی: بسیج

1111