شهید اسماعیل رستمی سابقی

نام پدر: رستم

تاریخ تولد:         1347/01/04        محل تولد: روستای چاهدراز

تاریخ شهادت:    1365/04/23        محل شهادت: مهران

محل دفن: روستای چاهدراز

یگان خدمتی: بسیج

شهید اسماعیل رستمی سابق1

شهید محمدرضا نخعی پور

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1350/07/30        محل تولد: روستای چاهدراز

تاریخ شهادت:    1370/04/16        محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: روستای چاهدراز

یگان خدمتی: ارتش

شهید محمدرضا نخعی1

شهید غلام محمد نخعی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1327/01/10        محل تولد: روستای چاهدراز

تاریخ شهادت:    1365/08/11        محل شهادت: حوالی فرودگاه زاهدان

محل دفن: روستای چاهدراز

یگان خدمتی: ارتش

شهید والا مقام غلام محمد نخعی1

شهید جاویدالاثر حبیب الله نخعی زینلی

نام پدر: گل محمد

تاریخ تولد:         1342/01/02        محل تولد: روستای چاهدراز

تاریخ شهادت:    1365/02/19        محل شهادت: منطقه ابوغریب

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

شهید حبیب اله نخعی زینلی1

شهید غلامحسین پاکنهاد

نام پدر: نخعی محمد

تاریخ تولد:         1341/03/25        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/06        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: بیرجند

یگان خدمتی: سپاه

شهید غلامحسین پاکنهاد1