شهید حسین پاکدامن

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1352/01/01        محل تولد: چاده

تاریخ شهادت:    1373/01/15        محل شهادت: اندیمشک      

محل دفن: چاده

یگان خدمتی: ارتش

1224