شهید  محمد حسین فیروزی مقدم

نام پدر: محمد ابراهیم

تاریخ تولد:         1345/02/03        محل تولد: چاج

تاریخ شهادت:    1366/04/04        محل شهادت: ماووت

محل دفن: گلزار شهدای روستای چاج

یگان خدمتی: سپاه

272محمدحسن فيروزي مقدم

شهید  اکبر چاجی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/01/13        محل تولد: چاج

تاریخ شهادت:    1364/11/21        محل شهادت: اروند رود

محل دفن: گلزار شهدای روستای چاج

یگان خدمتی: سپاه

175شهید اکبر چاجی

شهید محمد علی چاجی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1362/06/12        محل تولد: چاج

تاریخ شهادت:    1382/04/13       محل شهادت: ……….

محل دفن: گلزار شهدای روستای چاج

یگان خدمتی: ارتش