شهید ابوالقاسم  الله یارزاده

نام پدر: الله یار

تاریخ تولد:         1347/09/20       محل تولد: روستای پیکوه

تاریخ شهادت:    1365/04/11       محل شهادت: مهران      

محل دفن: روستای پیکوه

یگان خدمتی: بسیج

ابوالقاسم ا.. یارزاده1