شهید رمضان براتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/03/04       محل تولد: پیشبر

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: حور الهویزه

محل دفن: پیشبر

یگان خدمتی: سپاه

1258

شهید محمد کلوخ احمدی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/01/03        محل تولد: پیشبر

تاریخ شهادت:    1362/01/25        محل شهادت: اندیمشک      

محل دفن: پیشبر

یگان خدمتی: بسیج

12

شهید مهدی میری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1350/01/02        محل تولد: پیشبر

تاریخ شهادت:    1365/10/21        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: پیشبر

یگان خدمتی: بسیج

1153

شهید ایوب پری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1350/05/20        محل تولد: پیشبر

تاریخ شهادت:    1365/10/21        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: پیشبر

یگان خدمتی: بسیج

1241