شهید احمد عبدالهی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1329/08/18        محل تولد: پیستان

تاریخ شهادت:    1365/06/16       محل شهادت: مهران

محل دفن: پیستان

یگان خدمتی: ارتش

احمد عبداللهي ف محمد1 copy

شهید رمضان محمددخت

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1345/05/02        محل تولد: پیستان

تاریخ شهادت:    1365/12/18       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: پیستان

یگان خدمتی: بسیج

رمضان محمد دخت ف محمد علي1 copy