شهید قربانعلی ابراهیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1346/06/04       محل تولد: نستنج

تاریخ شهادت:    1367/02/27       محل شهادت: دوعیجی عراق

محل دفن: پیرحاجات

یگان خدمتی: سپاه

قربانعلي ابراهيمي ف عباس1 copy

شهید محمدرضا رضابنت

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1345/01/02        محل تولد: پیرحاجات

تاریخ شهادت:    1363/12/15       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: پیرحاجات

یگان خدمتی: بسیج

محمد رضابنت ف محمد رضا1 copy