امیرشهید  غفار رامین فر

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1323/03/20        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1359/07/02        محل شهادت: بغداد

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: ارتش

1165

امیرشهید  مختار غفوری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1332/07/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1361/01/02        محل شهادت: عراق

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1169

شهید رحیم اصغری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1316/12/15        محل تولد: پنهایی

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1120

شهید علی محمد طرفه

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1341/01/01        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1361/01/01        محل شهادت: شوش

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: سپاه

1119

شهید  محمد حسین اشک ریز

نام پدر: صفی

تاریخ تولد:         1340/04/06        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1365/02/28       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1122

شهید محمد سروش

نام پدر: ابوتراب

تاریخ تولد:         1332/07/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1361/01/02       محل شهادت: شوش

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: ارتش

1157

شهید  غلامعلی چوپانی

نام پدر: یعقوب

تاریخ تولد:         1336/03/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1365/11/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1159

شهید علی محمد صحراگرد

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1332/07/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1366/04/05        محل شهادت: ماووت

محل دفن: مشهد – بهشت رضا

یگان خدمتی: بسیج

1164

شهید غلام صحراگرد

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1337/01/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1156

شهید محمد جوکار

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1344/03/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1373/10/22        محل شهادت: نهبندان

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: سپاه

1161

شهید غلامعلی زارع پور فرد

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1343/01/03        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1369/06/13        محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: ارتش

1168

شهید غلامرضا جوکار

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1345/03/06        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: حور العظیم

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1155

شهید حسن دهقانزاده

نام پدر: ابوتراب

تاریخ تولد:         1346/04/02        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1362/01/24        محل شهادت: فکه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1162

شهید مصیب صحتی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1365/10/05        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1167

شهید عباس مسافر

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1349/06/01        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1366/02/02        محل شهادت: بانه

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: سپاه

1166

شهید علی فرجامی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/02        محل تولد: پهنایی

تاریخ شهادت:    1362/12/23        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: پهنایی

یگان خدمتی: بسیج

1163