شهید محمد نژاد

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1348/02/07       محل تولد: روستای پردان

تاریخ شهادت:    1366/12/25       محل شهادت: ماووت      

محل دفن: روستای پردان

یگان خدمتی: بسیج

1296