شهید یحیی رستگار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: روستای پخت

تاریخ شهادت:    1366/01/16       محل شهادت: محور تربت حیدریه به مشهد      

محل دفن: روستای پخت

یگان خدمتی: سپاه

یحیی رستگار1