شهید محمدموسی ربانی پایهان

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1342/01/10       محل تولد: روستای پایهان

تاریخ شهادت:    1364/12/22       محل شهادت: شرق دجله      

محل دفن: روستای پایهان

یگان خدمتی: بسیج

174