شهید جاویدالاثر رمضان اکبری

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1344/03/04       محل تولد: روستای بایمرغ

تاریخ شهادت:    1362/12/15       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن:جاویدالاثر

یگان خدمتی: بسیج

199