شهید  ابراهیم شوری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1348/07/06        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1363/10/14       محل شهادت: شوش

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

141

شهید مالک شوری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1349/10/01        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1367/03/09        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

64

شهید  محمد رضا قاسم زاده

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1344/03/02        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1361/02/16        محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

87

شهید  سید ابراهیم علوی

نام پدر: سید عباس

تاریخ تولد:         1347/01/02        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1365/10/30        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

303

شهید سید محمد علوی

نام پدر: سید علی

تاریخ تولد:         1342/07/01        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1365/04/16        محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

32

شهید رجبعلی قدیمی

نام پدر: دلاورجان

تاریخ تولد:         1345/01/25        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1366/02/04       محل شهادت: بانه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: سپاه

324

شهید ابراهیم قلی زاده

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: سردشت

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: بسیج

291

شهید  مصطفی اسلام خواه

نام پدر: احمد علی

تاریخ تولد:         1336/03/03        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1365/01/09        محل شهادت: فاو

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: سپاه

342

شهید ابوالقاسم حسن نژاد

نام پدر: برات الله

تاریخ تولد:         1341/02/01        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1365/04/16        محل شهادت: مهران

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: سپاه

172

شهید عباس فروزان نژاد

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1341/06/11        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1378/00/26        محل شهادت: شرق تربت حیدریه

محل دفن: ورزگ

یگان خدمتی: سپاه

352

شهیدجاویدالاثر ابراهیم اسماعیل زاده

نام پدر: سید مصطفی

تاریخ تولد:         1342/07/10        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1362/08/18        محل شهادت: پنجوین

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

135

شهیدجاویدالاثر احمد دلیل

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1342/02/09        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

60

شهید سکندر سکندری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1335/02/03        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1360/11/21        محل شهادت: تنگه چزابه

محل دفن: مشهد – خواجه ربیع

یگان خدمتی: بسیج

49

شهید سید محمد هاشمی (ثالثی)

نام پدر: سید اسماعیل

تاریخ تولد:         1335/04/20        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1360/02/13        محل شهادت: مریوان

محل دفن: مشهد – خواجه ربیع

یگان خدمتی: بسیج

267

شهید سید حسین میرزا زاده

نام پدر: میرزا یوسف

تاریخ تولد:         1342/02/03        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1363/02/16        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: گلرار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

177

شهید محمد رضا حبیب الهی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/01/10        محل تولد: ورزگ

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

106