شهید محمد حسن هادی زاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/01/07        محل تولد: ورزق

تاریخ شهادت:    1368/04/17        محل شهادت: آبادان      

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: ارتش

217

شهید جعفر توانا

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1355/05/10        محل تولد: ورزق

تاریخ شهادت:    1375/01/19        محل شهادت: ایرانشهر      

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: سپاه

231