شهید  رضا تقی زاده

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1343/01/01        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1367/05/03        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: سپاه

11رضا تقي زاده

شهید  محمد عابدینی

نام پدر: محمدجان

تاریخ تولد:         1347/01/10        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: سپاه

50محمد عابديني

شهید صولت علی طالبی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1345/06/25        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1362/10/09       محل شهادت: بانه

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: بسیج

302شهید صولتعلی طالبی

شهید محمدرضا محمودزاده واشان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1325/12/08        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1365/09/09        محل شهادت: تپه خماری بیرجند

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: بسیج

342محمد رضا محمود زاده

شهید  احمد جوادی واشان

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1349/05/01        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: بسیج

249شهید احمد جوادی واشان

شهید محمدمهدی تقی زاده

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1318/07/08        محل تولد: واشان

تاریخ شهادت:    1365/09/09       محل شهادت: تپه خماری بیرجند

محل دفن: واشان

یگان خدمتی: بسیج

437محمدمهدي تقي زاده