شهید محمد حسین غلامی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1338/07/17       محل تولد: هودر

تاریخ شهادت:    1361/01/07       محل شهادت: سایت 5

محل دفن: هودر

یگان خدمتی: ارتش

محمد حسین غلامي ف غلامرضا1 copy

شهید محمد رضا حقی

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: هودر

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: هودر

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا حقي ف حسن علي1 copy

شهید مختارعلی  رجبی مقدم

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: طبس

تاریخ شهادت:    1365/06/08        محل شهادت: حاجی عمران      

محل دفن: هودر

یگان خدمتی: ارتش

مختار علي رجبي مقدم1 copy