شهید محمدرضا علی زاده

نام پدر: مجمدعلی

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: روستای هنویه

تاریخ شهادت:    1364/01/23       محل شهادت: فاو      

محل دفن: روستای هنویه

یگان خدمتی: بسیج

عليزاده محمدرضا