شهید حیدر خسروی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1337/06/10        محل تولد: هندوالان

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: سومار

محل دفن: هندوالان

یگان خدمتی: ارتش

حیدر خسروی