شهید حسن زمانزاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1340/02/10        محل تولد: همت آباد

تاریخ شهادت:    1365/11/10       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهر طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسن زمان زاده ف عباس1 copy

شهید حسین محمدیان

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/05/15        محل تولد: همت آباد

تاریخ شهادت:    1365/10/27       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهر طبس

یگان خدمتی: سپاه

حسن محمديان ف غلامحسين1 copy

شهید محمد اکبرزاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/02/01        محل تولد: همت آباد

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهر طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمد اكبر زاده ف علي1 copy