شهید حسن نوروزی

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1341/10/08       محل تولد: روستای امیرآباد

تاریخ شهادت:    1365/10/27       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای همت آباد

یگان خدمتی: بسیج

حسن نوروزي رمضان1 copy