شهید حسین پردل

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: نیگ

تاریخ شهادت:    1364/06/09        محل شهادت: شلمچه     

محل دفن: نیگ

یگان خدمتی: ارتش

1333