شهید سید محمد علی یعقوبی

نام پدر: سید حجی آقا

تاریخ تولد:         1343/02/01        محل تولد: نیمروز

تاریخ شهادت:    1361/11/02        محل شهادت: سومار      

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

168