شهید حیدر مجنون

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1345/04/10        محل تولد: نگینان

تاریخ شهادت:    1367/04/07        محل شهادت: شاخ شیران

محل دفن: نگینان

یگان خدمتی: سپاه

حیدر مجنون

شهید اکبر صحراگرد

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1348/04/04        محل تولد: نگینان

تاریخ شهادت:    1367/08/24        محل شهادت: جاده تربت حیدریه

محل دفن: نگینان

یگان خدمتی: ارتش

اکبر صحراگرد

شهید یوسف مولوی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: نگینان

تاریخ شهادت:    1366/05/27        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: نگینان

یگان خدمتی: سپاه

یوسف مولوی