شهید محمد آزاد

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1351/04/15        محل تولد: نویک

تاریخ شهادت:    1370/02/19        محل شهادت: نفت شهر      

محل دفن: نویک

یگان خدمتی: ارتش

599محمد آزاد

شهید محمود محمودی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1340/02/10        محل تولد: نویک

تاریخ شهادت:    1366/12/28        محل شهادت: ماووت      

محل دفن: نویک

یگان خدمتی: سپاه

43شهید محمود محمودی