شهید محمد علی حسنی

نام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد:         1339/11/03       محل تولد: روستای نوک علیا

تاریخ شهادت:    1361/01/03       محل شهادت: کرخه

محل دفن: روستای نوک علیا

یگان خدمتی: ارتش

696محمدعلي حسني