شهید قربانعلی قدیری

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1345/01/02       محل تولد: روستای نوک

تاریخ شهادت:    1366/03/31       محل شهادت: ماووت    

محل دفن: روستای نوک

یگان خدمتی: سپاه

قربانعلي قديري ف احمد1 copy