شهید  حسین براتی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1343/05/01        محل تولد: نوکند

تاریخ شهادت:    1361/01/02        محل شهادت: بستان

محل دفن: نوکند

یگان خدمتی: بسیج

شهید محمد الیاقی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1347/01/10        محل تولد: نوکند

تاریخ شهادت:    1364/04/16       محل شهادت: میمک

محل دفن: نوکند

یگان خدمتی: بسیج

441محمد اليافي

شهید ابراهیم نخعی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/02/10        محل تولد: نوکند

تاریخ شهادت:    1365/12/07        محل شهادت: جنوب

محل دفن: نوکند

یگان خدمتی: سپاه

136شهید ابراهیم نخعی

شهید  مهدی الیاسی نژاد

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1366/08/01        محل تولد: نوکند

تاریخ شهادت:    1390/04/10       محل شهادت: …….

محل دفن: نوکند

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1002 استوار یکم شهید مهدی الیاسی نژاد