شهید رضا بهلگردی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/03/01        محل تولد: روستای نوفرست

تاریخ شهادت:    1362/02/20        محل شهادت: لوط زنگ احمد

محل دفن: روستای نوفرست

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

782رضا بهلگردي

شهید  محمد علی عبدالهی

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد:         1337/02/20        محل تولد: روستای نوفرست

تاریخ شهادت:    1363/05/05       محل شهادت: سردشت

محل دفن: روستای نوفرست

یگان خدمتی: سپاه

987شهید محمد علی عبداللهی

شهید محمد حسین غفرانی نوفرست

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد:         1340/01/02        محل تولد: روستای نوفرست

تاریخ شهادت:    1364/09/29       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای نوفرست

یگان خدمتی: ارتش

679محمدحسن غفراني نوفر ست

شهید  محمد نوفرستی

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1346/01/03        محل تولد: روستای نوفرست

تاریخ شهادت:    1366/03/23        محل شهادت: محور جون آباد

محل دفن: روستای نوفرست

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

759شهید محمد نوفرستی

شهید محمدحسن نوفرستی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/01/02        محل تولد: روستای نوفرست

تاریخ شهادت:    1365/12/16        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای نوفرست

یگان خدمتی: بسیج

352شهید محمد حسن نوفرستی