شهید علی موسائی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1343/01/03       محل تولد: روستای نوغاب

تاریخ شهادت:    1367/02/20       محل شهادت: مریوان      

محل دفن: روستای نوغاب گلندر

یگان خدمتی: ارتش

علی موسایی1