شهید  محمد خونسرد

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1329/01/05        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1365/09/09        محل شهادت: تپه خماری

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: بسیج

266شهید محمد خونسرد

شهید  محمد ده نشین

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1362/01/21        محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: ارتش

701شهید محمد دهنشین

شهید محمدحسین زاهد

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1338/06/06        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1361/07/07       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

762شهید محمد حسین زاهد

شهید غلامحسین گوسفندار

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1339/04/03        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1362/08/22        محل شهادت: سردشت

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: سپاه

38غلامحسين گوسفندار

شهید  علی گوسفندار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1364/02/01       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: سپاه

39علي گوسفندار

شهید محمدرضا خوری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1340/03/03        محل تولد: روستای نوقابچیک

تاریخ شهادت:    1363/07/29       محل شهادت: ……………

محل دفن: روستای نوقابچیک

یگان خدمتی: بسیج

81شهید محمد رضا خوری