شهید حریف عربزاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1331/08/07        محل تولد: نوغاب پسکوه

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: نوغاب پسکوه

یگان خدمتی: سپاه

1320

شهید  حسن عرب

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1348/01/01        محل تولد: نوغاب پسکوه

تاریخ شهادت:    1366/09/12       محل شهادت: مهاباد

محل دفن: نوغاب پسکوه

یگان خدمتی: بسیج

1390

شهید حاج ابراهیم خزاعی

نام پدر: حیدرحسن

تاریخ تولد:         1329/03/10        محل تولد: نوغاب پسکوه

تاریخ شهادت:    1365/09/09       محل شهادت: محور گناباد -تربت حیدریه

محل دفن: نوغاب پسکوه

یگان خدمتی: سپاه

19

شهید  علی بنی اسدی

نام پدر: حاجی

تاریخ تولد:         1346/04/01        محل تولد: نوغاب پسکوه

تاریخ شهادت:    1366/08/02        محل شهادت: چنگوله – مهران

محل دفن: نوغاب پسکوه

یگان خدمتی: سپاه

1346

شهید علی افتاده

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد:         1345/03/07        محل تولد: نوغاب پسکوه

تاریخ شهادت:    1365/10/27        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: نوغاب پسکوه

یگان خدمتی: سپاه

1175