شهید علی بیگمی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/03/05       محل تولد: روستای نوغاب

تاریخ شهادت:    1365/04/22       محل شهادت: مهران (ارتفاعات قلاویزان)    

محل دفن: روستای نوغاب

یگان خدمتی: بسیج

444علي بيگمي