شهید  رضا خسروی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1339/06/02        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1363/10/14        محل شهادت: میمک

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: سپاه

368

شهید  عیدی علیدوست

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1343/03/03        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1361/11/20        محل شهادت: فکه

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

124

شهید غلامحسن حاجی زاده

نام پدر: حجی محمد

تاریخ تولد:         1344/08/07        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1361/11/21        محل شهادت: فکه

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

378

شهید حسن لعل

نام پدر: شیر محمد

تاریخ تولد:         1344/10/20        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1361/11/20        محل شهادت: فکه

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

57

شهید  مسلم صادقی نوغاب

نام پدر: سکندر

تاریخ تولد:         1348/01/07        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1363/09/27       محل شهادت: میمک

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: بسیج

3816

شهید مسلم حاجی زاده

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1349/01/02        محل تولد: نوغاب حاجی آباد

تاریخ شهادت:    1365/06/10       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: نوغاب حاجی آباد

یگان خدمتی: سپاه

301