شهید رحمت الله خفاجه

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد:         1346/10/06        محل تولد: نوبهار

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: اروند رود      

محل دفن: نوبهار

یگان خدمتی: بسیج

رحمت الله خفاجه