شهید محمدحسین حسین زاده

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1335/06/04       محل تولد: روستای نجات آباد

تاریخ شهادت:    1361/07/27       محل شهادت: کوشک      

محل دفن: روستای نجات آباد

یگان خدمتی: بسیج

محمدحسن حسین زاده1